എല്ലാ ബുഷ്നെൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ

നിലവിൽ, ഫാക്ടറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്, എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ ബാച്ച് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും വന്നതിനുശേഷം, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മെറ്റീരിയൽ, കാഠിന്യം, ടെൻ‌സൈൽ ഫോഴ്‌സ്, വലുപ്പം എന്നിവ പരിശോധിക്കും.
യോഗ്യത നേടിയുകഴിഞ്ഞാൽ, അവ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വെയർഹൗസിൽ ഇടും.

9fd425c32
8f3c310e2